Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ขับรถจักร ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์ความผิดปกติหรือข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถจักรและรถพ่วง
1
2
3
สับเปลี่ยนรถ ต่อพ่วงขบวน และปลดเครื่องพ่วง
4
5
6
7
ทดสอบระบบห้ามล้อ
8
9
10
เตรียมการสำหรับการปฏิบัติการเดินรถ
11
12
13
ขับเคลื่อนขบวนรถไฟตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ
14
15
16
17
18

ยินดีต้อนรับ