Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สาขาอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพนักวิเคราะห์พลอยสี ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พื้นฐานตรวจสอบอัญมณี
1
2
การรับ ส่ง และเคลื่อนย้ายอัญมณีที่ตรวจสอบ
3
4
บันทึกข้อมูลในใบงานการตรวจสอบอัญมณี (Worksheet)
5
6
เขียนใบรายงานผลการตรวจสอบอัญมณี (Report)
7
8

ยินดีต้อนรับ