Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินมวยไทย
1
2
3
4
พัฒนาการทำหน้าที่ในระหว่างการแข่งขันมวยไทย
5
6
7
8
บริหารจัดการกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตัดสิน
9
10
วางแผนและควบคุมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
11
12
สื่อสารด้วยศัพท์เทคนิคตามกระบวนการในการตัดสิน
13
14
จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตัดสิน
15
16
17
ปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
18
19
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
20
21
22

ยินดีต้อนรับ