Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ความปลอดภัยในการทํางานขั้นพื้นฐาน
1
2
3
4
5
6
7
ซ่อมเครื่องออกตั๋ว/เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
8
9
10
11
12
ซ่อมประตูอัตโนมัติ
13
14
15
16
17
จัดเตรียมอะไหล่สําหรับงานซ่อมบํารุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
18
19

ยินดีต้อนรับ