Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักตกแต่งสวนสาธารณะ ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปรับพื้นที่ในการจัดสวน
1
2
จัดการระบบน้ำและ ระบบระบายน้ำ
3
4

ยินดีต้อนรับ