Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักจัดการเครื่องมืออุปกรณ์พื้นที่สีเขียว ระดับ 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมเครื่องมือการเกษตร เครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
1
2
3
ตรวจสอบสภาพเครื่องมือการเกษตร
4
5
6

ยินดีต้อนรับ