Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาหาร
1
2
ดูแลตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ และพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน
3
4
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป
5
6
7
8
9
จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป
10
11
จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารผู้ป่วย
12
13
จัดเก็บ ดูแลรักษาวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารผู้ป่วย
14
15

ยินดีต้อนรับ