Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพืชเชิงเดี่ยว ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
พัฒนาการเกษตรตามหลักการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
3
4
พัฒนากระบวนการผลิตพืชเชิงเดี่ยวให้ได้มาตรฐาน
5
6
พัฒนาผลผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน
7
8

ยินดีต้อนรับ