Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติการควบคุมเครื่องมือวิทยุสื่อสาร
1
2
บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยุสื่อสาร
3
4
ประเมินและวิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่องมือวิทยุสื่อสาร
5
6
7
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
8
9

ยินดีต้อนรับ