Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องจักรใหญ่บนเรือประมง
1
2
เข้าใจหลักการของเครื่องยนต์เรือประมง
3
4
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
5
6
7
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองบนเรือประมง
8
9
ประเมินวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องสูบบนเรือประมง
10
11
12
แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง
13
14
จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นบนเรือประมง
15
16
ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของเครื่องกว้านบนเรือประมง
17
18
ซ่อมบำรุงระบบบังคับเลี้ยวบนเรือประมง
19
20
21
บำรุงรักษาเพลาใบจักรและใบจักรบนเรือประมง
22
23
ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
24
25
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
26
27

ยินดีต้อนรับ