Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดัดแปลงและประยุกต์เครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับ (Surrounding Nets)
1
2
ขนย้ายสัตว์น้ำ
3
4
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง
5
6
7
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนเรือ
8
9
10
11

ยินดีต้อนรับ