Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน ระดับ 8


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป
1
2
ให้คำปรึกษาการให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนต่อกลุ่มอาชีพ
3
4

ยินดีต้อนรับ