Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างหม้อปั่น ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
บริหารจัดการและกำหนดนโยบายภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล
1
2
บริหารความเสี่ยงภายในแผนกปั่นแยกผลึกน้ำตาล
3
4
5
ประสานงานภายในและภายนอกแผนกการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
6
7
วางแผนการปรับปรุงตามกระบวนการปั่นแยกผลึกน้ำตาล
8
9
10

ยินดีต้อนรับ