Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ประเมินผลการดำเนินการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
1
2
3
ประยุกต์ใช้เทคนิคสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
4
5
6

ยินดีต้อนรับ