Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ชั้น 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สร้างพิมพ์เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม
1
2
3

ยินดีต้อนรับ