Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ตรวจสอบคุณภาพผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน
1
2
เตรียมการทอผ้าที่ ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน
3
4
5
ออกแบบผ้าทอที่ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสาน
6
7

ยินดีต้อนรับ