Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต ชั้น 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปล่อย และส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง
1
2
3
4
5
ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้า
6
7
8
9
10
รับมอบสินค้าสำหรับการนำเข้า
11
12
13
14
ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน
15
16
17
เตรียมการและการประสานงานการส่งออก สินค้า ผ่านแดน (cross border)
18
19
20

ยินดีต้อนรับ