Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างมุงหลังคา ชั้น 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ติดตั้งส่วนประกอบของหลังคาและวัสดุมุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
1
2
3
เลือกวัสดุมุง เครื่องมือ และอุปกรณ์ของวัสดุมุง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
4
5
6
จัดลำดับและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนโดยความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น
7
8
9
จัดทำแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของโครงหลังคาตามรายละเอียดของงาน
10
11
12
13
ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งงานมุงหลังคา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต บ่งชี้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขได้
14
15
16
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
ไม่พบข้อมูลหน่วยสมรรถนะย่อย(EOC) ในหน่วยสมรรถนะนี้

ยินดีต้อนรับ