Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
1
2
3
4
เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ
5
6
เก็บรักษาวัตถุดิบ
7
8
9
10
11
ประกอบอาหารประเภทแกง
12
13
14
ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง
15
16
17
ประกอบอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า
18
19
20
ประกอบอาหารประเภทผัด ทอด
21
22
23
ประกอบอาหารจานเดียวและอาหารชุด
24
25
ประกอบอาหารว่าง
26
27
ประกอบขนมหวานประเภทเชื่อม แช่อิ่ม
28
29
ประกอบขนมหวานประเภททอด จี่
30
31
ประกอบขนมหวานประเภทอบ ย่าง
32
33
ประกอบขนมหวานประเภทขนมหวานที่ใช้ 2 วิธีขึ้นไป
34
35
36
จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
37
38
39
เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
40
41
ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
42
43
44
45
46
47
ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
48
49
50
สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
51
52
53
ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
54
55
56
57
58
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
59
60
61
ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
62
63
กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล
64
65
66
กำหนดราคาขายอาหารฮาลาล
67
68
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล
69
70
71
72
ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
73
74
75
ตรวจรับวัตถุดิบ
76
77
78
เบิกจ่ายวัตถุดิบ
79
80
ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
81
82

ยินดีต้อนรับ