Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง อาชีพวิทยากร ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวางแผนการสอนที่เหมาะสม
1
2

ยินดีต้อนรับ