Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน
1
2
3
4
กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน
5
6
7
8

ยินดีต้อนรับ