Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา สาขางานงบประมาณ ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
1
2
3
จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
4
5
6
จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา
7
8
9
จัดการความรู้ของสถานศึกษา
10
11
12
ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
13
14
มีความเป็นพลเมืองโลก
15
16
17
จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา
18
19
จัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา
20
21
22
จัดการทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
23
24
25
26

ยินดีต้อนรับ