Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ศึกษาหลักการพื้นฐานของระบบกำลังไฟฟ้า
1
2
3
ศึกษาหลักการทำงานโรงไฟฟ้า
4
5
6
7
8
ศึกษาหลักการบำรุงรักษา
9
10
ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
11
12
13
ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัยพื้นฐาน
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)
24
25
บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM)
26
27
บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage)
28
29
ติดตามงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า (อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์สนับสนุน) ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก
30
31
บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า
32
33
ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) และเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM)
34
35
ควบคุมงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแบบหยุดตามวาระ (Planned Outage) ตามสัญญาการให้บริการงานบำรุงรักษา และสัญญาประกันภัย (Insurance Agreement)
36
37
จัดทำและติดตาม ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ของงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า
38
39
นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า
40
41

ยินดีต้อนรับ