Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 7


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ
1
2
3
4
5
6
7
8
ออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ
9
10
11
12
13
14
15
16
ตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ
17
18
19
20
21
22
23
24
ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ
25
26
27
28
29
30
31
32
รายงานการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล และระบบควบคุมและสั่งการของโรงงานผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ
33
34
35
36
37
38
39
40

ยินดีต้อนรับ