Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนและออกแบบระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1
2
ดำเนินการจัดการระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต
3
4
ดำเนินการควบคุมระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต
5
6
7
8
ตรวจติดตามระบบคุณภาพ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลระบบคุณภาพ
9
10

ยินดีต้อนรับ