Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักควบคุมป้องกันไฟฟ้าสถิตและสิ่งปนเปื้อน ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
1
2
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
3
4
ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต
5
6
ใช้อุปกรณ์ป้องกันสิ่งปนเปื้อนระดับไมครอน
7
8

ยินดีต้อนรับ