Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory) ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เลือกใช้องค์ประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติ
1
2
3
4
5
ออกแบบและเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่ายเชื่อมระบบโรงงาน
6
7
8
9
10
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลการผลิต
11
12
13
14

ยินดีต้อนรับ