Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory) ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโปรโตคอลตามข้อกำหนดของโรงงาน
1
2
3
4
พัฒนาส่วนซอฟต์แวร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการผลิต
5
6
7
8
9
สร้างระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน
10
11
12
13

ยินดีต้อนรับ