Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง (Smart Factory) ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ประกอบและทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ
1
2
3
4
5
ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน
6
7
8
ทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมเข้ากับระบบโรงงาน
9
10
11
12

ยินดีต้อนรับ