Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
1
2
เชื่อมต่อเครือข่าย
3
4
อธิบายวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
5
6
แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
7
8

ยินดีต้อนรับ