Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 7


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
1
2
3
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่ป้องกันอุบัติเหตุ และความเสี่ยง
4
5
6
7
8
9
พัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
10
11
12
13
14

ยินดีต้อนรับ