Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
แก้ปัญหาการผลิตประปาชุมชน
1
2
3
ตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ
4
5
6
ตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต
7
8
9
วิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม
10
11

ยินดีต้อนรับ