Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างวางท่อประปาภายนอก ระดับ 1


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับวางท่อ
1
2
3
กองเก็บวัสดุท่อและอุปกรณ์ท่อประปา
4
5
6

ยินดีต้อนรับ