Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักกู้ภัย ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย เตรียมความพร้อมในการกู้ภัย
1
2
3
บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นกลาง
4
5
6
บันทึกความสามารถในการปฏิบัติงาน
7
8
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นกลาง
9
10
11

ยินดีต้อนรับ