Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เตรียมงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบ Drawing
1
2
3
ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์และบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนด
4
5
ตรวจสอบและปรับแต่งชิ้นงานการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์
6
7
8
9

ยินดีต้อนรับ