Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนการบริหารการซ่อมบำรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรเชิงพยากรณ์
1
2
ปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร
3
ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)
4
5
6

ยินดีต้อนรับ