Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างปรับประกอบเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานของเครื่องจักร
1
2
3
วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบการทำงานของเครื่องจักร
4
5
6
ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
7
8
9
ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)
10
11
12

ยินดีต้อนรับ