Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างโปรแกรมควบคุมลำดับขั้นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติและแก้ปัญหาในระบบ PLC
1
2
3
วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ PLC
4
5
ควบคุมการปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ PLC
6
7
8
9
ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training)
10
11
12

ยินดีต้อนรับ