Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนการบริหารการซ่อมบำ รุงระบบนิวเมติกส์เชิงพยากรณ์
1
2
ออกแบบและปรับปรุงระบบนิวเมติกส์
3
4
ฝึกอบรมในชั้นเรียน (In Class Training)
5
6
7

ยินดีต้อนรับ