Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีความซับซ้อน
1
2
3
4
วิเคราะห์แบบชิ้นงานแม่พิมพ์เป่าพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า
5
6
7

ยินดีต้อนรับ