Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Jig & Fixture อาชีพช่างออกแบบ Jig & Fixture ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผน และควบคุมการออกแบบ Jig & Fixture
1
2
3
4
พัฒนากระบวนการออกแบบ Jig & Fixture อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
5
6
7
8
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ Jig & Fixture
9
10
11
12

ยินดีต้อนรับ