Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
1
2
3
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
4
5
6
ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7
8
9
คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
10
11

ยินดีต้อนรับ