Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
1
2
3
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
4
5
6
7
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
8
9
10
11
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ
12
13
14
15

ยินดีต้อนรับ