Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม (AluminumExtrusion) ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมแบบหน้าตัดซับซ้อน
1
2
3
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
4
5
6
7
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
8
9
10
11
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
12
13
14
15

ยินดีต้อนรับ