Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม (AluminumExtrusion) ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
กำหนดแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
1
2
3
ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมหน้าตัดตัน (Solid)
4
5
6

ยินดีต้อนรับ