Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
1
2
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning
3
4
5
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
6
7
8

ยินดีต้อนรับ