Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1
2
3
4
ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน
5
6
7
8
ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้
9
10
11
เตรียมการพัฒนาบทเรียน
12
13
14
สร้างส่วนเนื้อหาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน
15
16
17
สร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน
18
19
20
ทดสอบการทำงานของบทเรียน
21
22
23

ยินดีต้อนรับ