Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ออกแบบแนวทางการประเมินผลก่อนการประชาสัมพันธ์
1
2
3
ออกแบบแนวทางการประเมินผลระหว่างการประชาสัมพันธ์
4
5
6
ออกแบบแนวทางการประเมินผลหลังการประชาสัมพันธ์
7
8
9
กำหนดโจทย์และขอบเขตการวิจัยได้
10
11
12
การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย
13
14
15

ยินดีต้อนรับ