Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติงานสื่อสารออนไลน์
1
2
3
4
ออกแบบสื่อใหม่
5
6
เข้าใจสถานการณ์
7
8

ยินดีต้อนรับ