Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนการจัดการปัญหา
1
2
3
4
5
6
7
รับมือกับปัญหาวิกฤต
8
9
10
กำหนดวิธีสร้างความสัมพันธ์
11
12
13
ติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร
14
15
16
จัดระดับความรุนแรง
17
18
19
20

ยินดีต้อนรับ